انواع هیدروفیشیال و آکوافیشیال

انواع هیدروفیشیال و آکوافیشیال

در این بخش به مقایسه انواع دستگاه آکوافیشیال و هیدروفیشیال می پردازیم . این مقایسه از نظر تعداد هندپیس های دستگاه ها ، تعداد موتورها و مخزن ها انجام شده است . دستگاه های مورد مقایسه به شرح زیر است که در جدول مشاهده میکنید . پس از بررسی دستگاه کلینیک زیبایی دستگاه چند کاره

countinue reading
, , , , ,